Hälsovård, Sociala området, Idrott

Vi söker en handledare till Valteri center för lärande och kompetens, Skilla.

En handledare arbetar hos oss multiprofessionellt, sida vid sida med lärare och habiliteringspersonal, för att stöda eleverna i deras skolgång samt i stödstrukturerna kring skolgången (morgon- och eftermiddagsverksamhet, lovläger, boendetjänster, stödperioder).

Handledaruppgiften på Skilla är mångsidig. Till uppgifterna hör att handleda eleverna för att hjälpa dem i deras inlärning under skoldagen och stärka dem i deras ADL-kunskaper (bland annat i matsituationer, hygien, på- och avklädning samt möjliga vårduppgifter).

På Skilla, som är den svenska enheten i Valteri, jobbar vi med alla elevgrupper med behov av särskilt stöd. Som exempel kan nämnas elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, stödbehov i relation till autismspektret, synnedsättning, hörselnedsättning och rörelsehinder. Vi erbjuder våra elever möjlighet till eftermiddagsverksamhet, lovläger under en del av skolloven samt boende för de elever med lång skolväg. Våra handledare jobbar i den här verksamheten.

Handledaruppgiften har kravnivån M8 (grundlön 2014,33 €). På grundlönen betalas en personlig lönedel som kan vara 0 – 50%.

Vi söker än heltids medarbetare, men är färdiga att diskutera detaljerna.

Mer info om oss hittar du på www.valteri.fi/sv/