Skip to content Skip to navigation

Registerbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVING

registreringsbeskrivning och informeringsdokument kombinerade
Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och 24 §
Uppgjord 14.10.2013, uppdaterad 12.1.2015

1. Den registeransvarige

Yrkeshögskolan Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

2. Registerärendenas handläggare och kontaktperson
Arcada, kommunikationsenheten
Kommunikationschef Gunilla Sjöberg
tel. 040 5151 537
e-post: communications@arcada.fi

3. Registrets namn
Job Board – Yrkeshögskolan Arcadas elektroniska rekryteringstjänst

4. Registrets användningsändamål
Job Board är Yrkeshögskolan Arcadas elektroniska rekryteringstjänst, i vilken företag och organisationer kan synliggöra jobberbjudanden för högskolans studenter och alumner.

5. Registrets datainnehåll
Job Board innehåller följande data:
- Företagets namn
- Kontaktperson
- Adress
- Telefonnummer
- E-post
- Bransch som företaget verkar i
- Företagets logo
- Jobberbjudanden som erbjuds av företaget

6. Regelmässiga uppgiftskällor
All data om företaget och dess jobberbjudanden ges i samband med att företaget registrerar sig som användare av Job Board eller publicerar ett jobberbjudande.

7. Regelmässigt utlämnande och överlämnande av uppgifter
Arcada utlämnar och överlämnar uppgifter från Job Board endast till myndigheter vid laga grund.

8. Principer för skyddet av registret
Registret innehåller inget manuellt material.
Elektroniskt material lagras på serverdator, som finns i låst utrymme med tillgång endast för auktoriserad personal och med passerkontroll. Säkerhetskopior av databasen tas regelbundet och förvaras i brandsäkert skåp i låsta utrymmen.
Användargränssnittet för registret kräver användarnamn och lösenord.

9. Rätt till insyn och utövande av insyn
Företaget kan kontrollera de uppgifter som registrerats om företaget via Job Boards användargränssnitt.

10. Rättelse av en uppgift och utövande av rättelsen av en uppgift
Företaget kan själv uppdatera de uppgifter som registrerats i Job Board samt publicera och avpublicera jobberbjudanden.

Arcada förbehåller sig rätten avpublicera osakliga och ofullständiga jobberbjudanden.